Politika zaštite osobnih podataka

LIBURNIJA d.o.o. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i radnicima opredjeljena je provoditi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavana službene ovlasti voditelja obrade i odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

LIBURNIJA d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za isitanike, stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podatka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj evidenciji. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnih podataka.

Zaštita privatnosti podatka ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu s podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopušenja ispitanika.

Za sve što ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka  treba obavijestiti službenika za zaštitu osobnih podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od fizičkih osoba mlađih od 16 godina, dopuštena je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka javno je obznanjena, a obvezuje sve radnike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: liburnija-zadar@liburnija-zadar.hr, telefona: 023/343-700 ili na adresu: Liburnija d.o.o., Službeniku za zaštitu osobnih podataka, Ante Starčevića 1, 23000 Zadar.

Upravljanje privolama

LIBURNIJA d.o.o., Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, kao Voditelj obrade, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na Internet stranici: www.liburnija-zadar.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih LIBURNIJA d.o.o. kao korisniku putem Internet stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva/predstavke/upita.

LIBURNIJA d.o.o. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi rješavanja Vašeg zahtjeva/predstavke/upita.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke LIBURNIJA d.o.o. čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

LIBURNIJA d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je LIBURNIJA d.o.o., Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, Hrvatska.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete učiniti osobno, putem pošte na gore navedenu adresu LIBURNIJA d.o.o.  ili e-poštom na adresu: liburnija-zadar@liburnija-zadar.hr.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem vas također obavještavamo, da samo ona dijete koje ima najmanje 16 godina može dati privolu, točnije, samo je tada obrada njegovih osobnih podatka zakonita, i to u slučajevima kada informacijsko društvo nudi uslugu izravno djetetu.

Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

ZAHTJEV ISPITANIKA PDF

PRAVILNIK
o korištenju sustava videonadzora

Članak 1.

Sustav videonadzora u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koje obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustave pohrane temeljenih na odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe EU broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) u odnosu na službene objekte i prostorije Liburnije d.o.o kao voditelja obrade (u daljnjem tekstu: Liburnija).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

 • svrha i opseg osobnih podataka koji se prikupljaju videonadzorom;
 • prostori koji su obuhvaćeni videonadzorom;
 • osobe koje imaju pravo pristupa video snimkama;
 • davanje izjave o povjerljivosti;
 • drugi korisnici koji imaju pravo uvida u prikupljene osobne podatke;
 • rok čuvanja video snimki na kojima se nalaze osobni podaci.

Članak 3.

Sustav videonadzora koristi se isključivo u svrhu zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koje se nađu u prostorima Liburnije, a osobito radi kontrole ulazaka i izlazaka iz službenih radnih prostorija i ostalih prostora te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

Sustav videonadzora koristi se i radi kontrole osoba koja borave ili posjećuju Liburniju te radi eventualnog oštećenja ili otuđenja imovine.

Članak 4.

Sadržaji snimki iz sustava videonadzora Liburnije predstavljaju osobne podatke u smislu Zakona i Uredbe budući su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik).

Članak 5.

Osobni podaci iz sustava videonadzora moraju se obrađivati zakonito, a mogu se prikupljati samo u svrhu iz članka 4. ovog Pravilnika koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom putem videonadzora.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje određene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla određena svrha.

Članak 6.

Liburnija je obvezna označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina oko objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odrebi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pruža informacija da je prostor pod videonadzorom te podaci o voditelju obrade i kontakt podaci putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Članak 7.

Sustav videonadzora čini ukupno šesnaest (16) uređaja (kamera) kojima se nadziru sljedeći prostori:

Autobusni kolodvor

 • vanjska panorama : 1 kamera;
 • prodaja karata : 1 kamera;
 • čekaonica (ulaz/izlaz) : 2 kamere;
 • javni wc (ulaz/izlaz) : 1 kamera;
 • peroni (međugradski i prigradski): 2 kamere;
 • taxi stajališta: 1 kamera

Servisna radionica

 • parkirni prostor radionice: 3 kamere;
 • praonica autobusa: 2 kamere;
 • pumpna stanica: 1 kamera
 • prostor radionice: 2 kamere

Sustav videonadzora aktivan je 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu.

Članak 8.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem sustava videonadzora imaju:

 • voditelj Autobusnog kolodvora;
 • voditelj kontrole prihoda;
 • voditelj Tehničkog odjela;
 • referent nabave

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima osim osoba navedenih u članku 9. ovoga Pravilnika imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga, kao što su inspekcijske službe, državno odvjetništvo, policija i ostale osobe koje po posebnim propisima imaju ovlasti provođenja nadzora opće sigurnosti i zaštite na radu.

Članak 10.

Osobe iz članka 9. ovog Pravilnika koje imaju pravo pristupa video snimkama iz sustava videonadzora daju izjavu o povjerljivosti u kojoj se obvezuju da će sve osobne podatke koje saznaju iz snimki čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

Članak 11.

Snimljeni podaci čuvaju se najviše petnaest dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, snimljeni podaci ne brišu se ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Snimljeni podaci ne pohranjuju se na rezervnu kopiju (tzv. back up) osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči poslodavca.

U Zadru, 21. lipnja 2018.
Broj: 01-559/18

Liburnija d.o.o. Zadar
D i r e k t o r
Edvin Šimunov, v.r.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči 13. lipnja 2018. godine, a stupio je na snagu dana 21. lipnja 2018. godine.