Aplikacija transparentni proračun

Temeljem dopisa Grada Zadra Klasa: 400-01/21-01/17: Ur. broj: 2198/01-2-23-1 od 10. listopada 2023. godine uvedena je aplikacija za transparentni proračun, a dostupna je na poveznici:

https://ak.liburnija-zadar.hr/f3lte/transparentnost

UPRAVA

Liburnija d.o.o.